Ładowanie strony...

Procedura rekrutacji do projektu

Etap I – złożenie dokumentów rekrutacyjnych

 1. W formie elektronicznej - poprzez wypełnienie Formularza Aplikacyjnego wraz z Oświadczeniem i odesłanie za pomocą scanu/zdjęcia na adres e-mail: gotuj@fundacjaproaktywni.pl
  Do formularza należy załączyć:
  1. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy – skan zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydawane przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowy Urząd Pracy
  2. W przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy oraz biernych zawodowo - skan zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający statut osoby niepracującej
  3. W przypadku osób niepełnosprawnych - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami).
 2. W formie papierowej - poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
  1. Formularz Aplikacyjny (pobierz formularz)
  2. Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz oświadczenie)
  3. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy – oryginał zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydawane przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowy Urząd Pracy
  4. W przypadku osób niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy oraz biernych zawodowo - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby niepracującej
  5. W przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopia aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

Biuro Projektu „Gotuj po hiszpańsku II”
Plac gen. Władysława Sikorskiego 2, 31-115 Kraków
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 10.00 - 16.00
tel. 12 200 21 77

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI PROJEKTU

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia Formularza Aplikacyjnego. Istnieje natomiast możliwość uzupełnienia pozostałych dokumentów w późniejszym terminie, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego naboru rekrutacji - najpóźniej do godziny 16.00.

W rekrutacji preferowane będą:

 • osoby długotrwale bezrobotne - 2 pkt.
 • osoby z wykształceniem gastronomicznym – 2 pkt.
 • osoby bez doświadczenia zawodowego - 2 pkt.
 • kobiety - 2 pkt.
 • osoby z niepełnosprawnościami - 2 pkt.
 • osoby przedwcześnie opuszczające system edukacji - 2 pkt.

W I etapie można uzyskać max. 12 pkt.

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych na podstawie punktów preferencyjnych zostanie sporządzona wstępna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Lista dostępna na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Etap II – rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna oceniająca motywację, profil psychologiczny i gotowość kandydata do uczestnictwa w programie mobilności międzynarodowej poprzedzona testem diagnostycznym. Rozmowa przeprowadzona przez komisję: psycholog, mentor i ekspert ds. gastronomii. W II etapie można uzyskać max. 10 pkt.

Po zakończeniu rozmów rekrutacyjnych zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych na warsztaty kulinarne zgodnie z pkt. uzyskaną za rozmowę rekrutacyjną i pkt. preferencyjnymi. Na tym etapie można uzyskać maks. 22 pkt. Przy równej ilości pkt. decydują pkt. za rozmowę rekrutacyjną. Do kolejnego etapu rekrutacji - warsztat. kulinarnych przejdzie maks. 30 osób. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie warsztatów kulinarnych

Etap III – warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne weryfikujące predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu kucharz. Skład komisji oceniającej warsztaty będzie taki sam jak w przypadku rozmowy rekrutacyjnej. Na tym etapie można uzyskać maks. 10 pkt.

Test diagnostyczny, rozmowa rekrutacyjna i warsztaty kulinarne (rekrutacja) mają na celu potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej.

Etap IV – lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu III etapu rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z pkt. za warsztaty kulinarne i poprzednie etapy rekrutacji. Na tym etapie można uzyskać maks. 32 pkt. Przy równej ilości pkt. decydują pkt. za warsztaty kulinarne. Min. 50 % miejsc na listach rankingowych zarezerwowanych jest dla osób długotrwale bezrobotnych.

Kobiety stanowić będą co najmniej 35% liczby Uczestników Projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.
Osoby z listy rankingowej zostaną skierowane na badania medycyny pracy. W przypadku niezdolności do wykonywania zwodu kucharz, na badania zostaje skierowana osoba z listy rezerwowej.

Po zatwierdzeniu listy rankingowej i listy rezerwowej Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna na stronie projektu i biurze projektu.

Kandydaci po pozytywnym przejściu badań medycyny pracy są zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnictwa w programie mobilności i umowy uczestnictwa w projekcie i od momentu skorzystania z pierwszej formy wsparcia stają się Uczestnikami Projektu.